Bezpieczeństwo w miejscu pracy - jak zapewnić pracownikom najwyższą ochronę?

Dodano: 23 marca 2023; Przepisy BHP powinny być przestrzegane w każdym zakładzie pracy. Niezależnie od tego, czy do czynienia mamy z biurem, czy też zakładem usługowym, musimy stosować się do zasad higieny i bezpieczeństwa pracy. Właściciel firmy odpowiada za to, by swoim pracownikom zapewnić jak najwyższą ochronę. W jaki sposób tego dokonać?


News will be here

Wiedza na straży bezpieczeństwa

Każdy, kto uczy się danego zawodu, poznaje również związane z nim podstawowe zasady BHP. Zdaje więc sobie sprawę z tego, jakie środki bezpieczeństwa należy zachować, aby uniknąć wielu niebezpieczeństw związanych z wykonywaniem zawodowych obowiązków. Mimo to, zadaniem pracodawcy jest udostępnienie w widocznym miejscu instrukcji z zasadami BHP oraz, jeśli wymaga tego specyfika zakładu, rozmieścić na jego terenie znaki ostrzegawcze bądź informacyjne. Chodzi tutaj np. o znaki informujące o substancjach łatwopalnych, zakazie palenia, nakazie noszenia uniformu ochronnego itd. Pracodawca powinien też cyklicznie organizować szkolenia BHP, na których obecność pracowników powinna być obowiązkowa. Przepisy podają, że pierwsze szkolenie okresowe pracownik musi przejść najpóźniej rok od momentu zatrudnienia lub najpóźniej pół roku od rozpoczęcia pracy w przypadku stanowisk kierowniczych. Zakres omawianych zagadnień jest różny w zależności od tego, do jakiej grupy należą pracownicy. Nieco inaczej będzie to wyglądać w przypadku stanowisk robotniczych, inaczej w przypadku inżynierów czy techników, jeszcze inaczej w przypadku pracowników biurowych. Szkolenia prowadzone powinny być przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje. 

 

Przeglądy BHP w praktyce

Szkolenia pracownicze to jedno, ale na bezpieczeństwo składają się też sprawnie działające instalacje w miejscu pracy. Cykliczne przeglądy szczelności instalacji gazowej, instalacji elektrycznych, czy przeglądy sprzętu ppoż dadzą odpowiedź na to, jaki jest faktyczny ich stan, a w razie stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości przyczynią się do uniknięcia związanego z tym zagrożeń. Przeprowadzane są w ramach obowiązkowego, cyklicznego przeglądu budynku, ale mogą być wcielane w życie częściej — zawsze gdy zachodzi taka konieczność.

- Przeglądy gazowe polegają nie tylko na skontrolowaniu stanu technicznego przyłączy i urządzeń, ale też na sprawdzeniu szczelności, np. aparatów gazowo-wentylacyjnych. Prawidłowy stan techniczny instalacji gazowej minimalizuje ryzyko zaczadzenia czy wybuchu.
- Przeglądy elektryczne to sprawdzanie instalacji elektrycznej, co wiąże się między innymi z wykonywaniem prób i pomiarów przy użyciu specjalistycznej aparatury. Sprawdza się też ciągłość przewodów, mierzy się rezystancję izolacji instalacji elektrycznej i wiele innych. Kontrola tego typu pozwala uniknąć skoków napięcia elektrycznego, porażenia prądem, a nawet pożaru.
- Przeglądy urządzeń ppoż. obejmują sprawdzanie i konserwację gaśnic, hydrantów, węży hydrantowych, wyłączników prądu, drzwi przeciwpożarowych, a także sprawdzanie działania sygnalizacji ostrzegawczej.

Jak zorganizować szkolenia i przeglądy BHP?

Przeglądy, podobnie jak szkolenia BHP, muszą być przeprowadzane przez osoby, które mają ku temu odpowiednie kwalifikacje. Jeśli chodzi o przekazywanie wiedzy na temat zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, to warto wiedzieć, że aby zostać specjalistą ds. BHP należy posiadać odpowiednie wyższe wykształcenie, ukończyć odpowiednią specjalizację z zakresie BHP bądź studia podyplomowe. Wymagany jest też staż w służbie BHP. 

Z kolei jeśli chodzi o dokonywanie przeglądów, należy mieć kwalifikacje odpowiednio do zakresu przeprowadzanego przeglądu. Oznacza to, że przeglądu dokonywać powinny osoby z uprawnieniami do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych, elektrycznych itd. 

Istnieją wyspecjalizowane firmy świadczące kompleksowe usługi z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa technicznego, oferujące tym samym wsparcie dla pracodawców — i pod względem realizacji odpowiednich szkoleń, i pod kątem przeglądów technicznych w przedsiębiorstwie. Przykładowo, na stronie bhppuzio.pl znaleźć można zakres wykonywanych przeglądów, szkoleń czy usług dodatkowych. Na stronie widnieją też referencje od partnerów biznesowych.