Jakie mogą być konsekwencje nielegalnego wywozu odpadów?

Dodano: 29 stycznia 2023; Wywożenie śmieci niezgodnie z prawem jest postępowaniem karygodnym. Nie tylko narusza obowiązujące przepisy, ale godzi w podstawy ekologii. Za nielegalny wywóz odpadów grożą poważne konsekwencje.


News will be here

Czym jest nielegalny wywóz śmieci?

O nielegalnym wywozie odpadów mowa jest wtedy, kiedy ich utylizacja jest niezgodna z prawem. Jeżeli więc nie stosujemy się do zasad gospodarowania odpadami i porzucilibyśmy je w lesie, na polu, utopili w zbiorniku wodnym czy pozostawili w jakimkolwiek innym miejscu, które nie jest specjalnie przystosowane właśnie do gromadzenia odpadów, postępowanie takie można by było nazwać nielegalnym wywozem śmieci. 

 

Konsekwencje prawne nielegalnego wywozu

Kary za nielegalny wywóz śmieci reguluje Kodeks wykroczeń. Na sprawcę sprzecznego z literą prawa postępowania ze śmieciami czekać może kara grzywny, nagana, a nawet areszt. W art. 162 czytamy o tym, że zanieczyszczenie gleby, wody, wyrzucanie kamieni, śmieci, złomu, padliny czy innych zanieczyszczeń do lasu, zagrożone jest naganą bądź grzywną w wysokości do 5000 zł. Grzywną bądź aresztem nawet do 30 dni grozi też zakopywanie i odprowadzanie zanieczyszczeń do gruntu. Co więcej, jeśli sprawca nielegalnego wywozu śmieci zostałby przyłapany na gorącym uczynku, może dostać mandat w wysokości 500 zł. Należy pamiętać, że odpowiedzialność prawna to nie tylko kwestia aresztu czy grzywny, ale też zadośćuczynienia i odpowiedzialności za wyrządzone szkody. Sprawca nielegalnej utylizacji może zostać zobowiązany do pokrycia wszelkich kosztów, jeśli jego czyn spowodowałby konieczność neutralizacji czy unieszkodliwiania śmieci. Doprowadzenie środowiska do stanu sprzed jego zanieczyszczenia bywa horrendalnie drogie.

 

Konsekwencje środowiskowe nieprawidłowej utylizacji

Jeżeli odpady byłyby wywożone nielegalne, finał jest taki, że trafiają w przypadkowe miejsce lub na teren dzikiego wysypiska. Stanowi to ogromne zagrożenie dla środowiska, roślin, zdrowia zwierząt, a także dla ludzi. Przykładem niebezpieczeństwa może być wyrzucona bateria, która pod wpływem wysokiej temperatury powietrza i narażenia na promienie słoneczne może wybuchnąć, szczególnie jeśli baterie są stare i uszkodzone. Z kolei wygłodniałe dzikie zwierzęta, które znajdą porzucone w lesie śmieci, natrafiając na odpady mogą uznać je za okazję do pożywienia się, przy czym zawartość śmieci może być dla nich bardzo szkodliwa. Niektóre odpady, np. zawierające rtęć, to też poważne zagrożenie zanieczyszczenia gleby i wód gruntowych.

 

Jak legalnie wywozić śmieci?

O legalnym wywozie śmieci mówimy wówczas, kiedy trafiają one do miejsca, które jest specjalnie przystosowane do gromadzenia odpadów. Miejsce takie jest odpowiednio zabezpieczone, to znaczy śmieci się tam znajdujące się nie stanowią zagrożenia dla zdrowia, życia czy środowiska naturalnego, Odpady na legalnym wysypisku zostają wcześniej odpowiednio zneutralizowane. Legalne wysypisko śmieci umożliwia efektywny recykling, czyli pozyskiwanie surowców wtórnych. 

Prawidłowe gospodarowanie śmieciami zakłada, że śmieci komunalne dzielimy na 5 frakcji i umieszczamy w przyporządkowanych im pojemnikach. Wywóz śmieci następuje w ramach ich odbioru przez firmy świadczące wywóz odpadów w ramach umowy z gminą. Pracownicy, którzy wywożą śmieci mają stosowne uprawnienia i gwarantują, że zarówno transport śmieci jak ich późniejsze gospodarowanie odpowiadać będzie przepisom prawa. 

W przypadku odpadów z budowy i remontu zaś nie można korzystać z tradycyjnych kubłów na śmieci bytowe, ponieważ to również stoi w sprzeczności z prawem. Potrzebny jest kontener na śmieci budowlane. W odpowiednio dużym kontenerze można umieszczać też odpady wielkogabarytowe, jeśli zależy nam na tym, aby zostały szybko zutylizowane. Śmieci dużych gabarytów mogą być również legalnie wywożone w ramach cyklicznych zbiórek odpadów wielkogabarytowych, organizowanych przez gminy. 

Śmieci można wywozić samodzielnie, jednak tylko w przypadku, kiedy dostarczane są do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Tam też dostarczać można śmieci niebezpieczne, chemikalia, leki czy sprzęt elektryczny i elektroniczny.


Nielegalna utylizacja śmieci prowadzi to problemów z prawem oraz realnego uszczerbku ekologicznego. Aby tego uniknąć należy przestrzegać obowiązków związanych z odpowiedzialną gospodarką odpadami. Śmieci bytowe muszą trafiać posegregowane do odpowiednich pojemników na śmieci komunalne. Gruz i odpady remontowe do kontenera, którego dostarczenie wraz z późniejszym wywozem zrealizuje odpłatnie np. gruz-alibaba.pl. Odpady niebezpieczne bezwzględnie oddać trzeba do PSZOK.