Ta strona wykorzystuje pliki cookie do analizowania ruchu i mierzenia skuteczności reklam.
Dowiedz się więcej ZGODA

Naładuj akumulatory z Agnieszką Rylik w Górze Kalwarii

Dodano: 10 października 2019; NAŁADUJ AKUMULATORY Z AGNIESZKĄ RYLIK to projekt edukacyjno - ekologiczny, którego celem jest szeroko pojęta publiczna edukacja z zakresu prawidłowego postępowania ze zużytymi akumulatorami samochodowymi.

Organizatorem tego wyjątkowego ekologicznego przedsięwzięcia jest REMONDIS Electrorecycling, a Partnerem Generalnym wiodący producent akumulatorów samochodowych – firma Bosch Automotive. 15 października w Hali Sportowej przy ul. por. Jana Białka 7 w Górze Kalwarii odbędzie się spotkanie edukacyjno - sportowe z udziałem dzieci ze szkół z terenu gminy. Wydarzenie poprowadzi mistrzyni świata w boksie zawodowym - Agnieszka Rylik.


Dlaczego temat recyklingu akumulatorów samochodowych jest taki ważny? Ponieważ tak jak wiele innych rodzajów baterii zużyte akumulatory samochodowe są odpa-dem niebezpiecznym. Zawierają ołów i kwas siarkowy, które mogą być niebezpieczne dla środowiska oraz zdrowia ludzi i zwierząt, jeśli zużyty akumulator trafi w niewłaściwe miejsce i nie zostanie poddany recyklingowi w firmie posiadającej odpowiednie technologie.

Jak postępować ze zużytym akumulatorem?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Na obudowie każdego akumulatora znajdują się dwa ważne symbole. Pierwszym z nich jest znak przekreślonego kosza wraz z symbolem chemicznym ołowiu – Pb – oraz dobrze wszystkim znany trójkąt recyklingowy. To informacja dla użytkownika, że zużytego akumula-tora nie wolno wyrzucić do zwykłego pojemnika na odpady komunalne. Co zatem należy z nim zrobić? Zużyty akumulator należy zanieść do sklepu, który prowadzi sprzedaż akumula-torów, do serwisu zajmującego się wymianą akumulatorów lub do gminnego punktu selek-tywnej zbiorki odpadów komunalnych, tzw. PSZOK-u. Stamtąd trafi on do recyklingu, gdzie w bezpieczny sposób zostaną z niego usunięte i unieszkodliwione substancje niebezpieczne, a odzyskane surowce wtórne będą przekazane do ponownego użycia.


Ponad 50% zużywanego ołowiu pochodzi z recyklingu

Obecnie już ponad połowa zużywanego na świecie ołowiu pochodzi nie z kosztownego wy-dobycia, lecz właśnie z recyklingu. Ważnym źródłem ołowiu są zużyte akumulatory samo-chodowe. Do ich wytworzenia producenci zużywają rocznie około 70% światowej produkcji ołowiu. To ogromna ilość surowca, zwłaszcza w świetle nieustannie kurczących się jego za-sobów. Szacuje się, przy założeniu akceptowalnej opłacalności wydobycia ołowiu, że jego złoża wyczerpią się już w 2030 roku. Dlatego tak ważna jest edukacja społeczeństwa w za-kresie prawidłowego postępowania ze zużytymi akumulatorami samochodowymi, abyśmy mogli wspólnie chronić środowisko i oszczędzać surowce naturalne Ziemi.


Dzieci ambasadorami ekologii

Obecnie dużo mówi się o konieczności recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektro-nicznego oraz zużytych baterii i akumulatorów przenośnych, rzadziej porusza się temat zuży-tych akumulatorów samochodowych. – Stąd pomysł na organizację kampanii edukacyjnej poświęconej właśnie akumulatorom samochodowym – mówi Justyna Bej, przedstawiciel or-ganizatora Projektu, firmy REMONDIS Electrorecycling. Dzieci mają dużą wrażliwość ekolo-giczną i często to one uczą swoich rodziców, jak dbać o środowisko. Dlatego wraz z naszym Partnerem – firmą Bosch – postanowiliśmy skierować naszą pierwszą wspólną akcję eduka-cyjną właśnie do dzieci, które zdobytą wiedzę przekażą swoim bliskim, a same wyrosną kie-dyś na ekologicznie świadomych dorosłych. A jak najlepiej edukować najmłodszych? Oczy-wiście przez zabawę!


Agnieszka Rylik ambasadorką projektu

W październiku br. w Górze Kalwarii, Grodzisku Mazowieckim i we Włocławku zostaną zor-ganizowane spotkania edukacyjne. Wspólnie z energetyczną ambasadorką projektu, mi-strzynią świata w boksie zawodowym, mieszkanką zielonego Żoliborza w Warszawie  – Agnieszką Rylik, uczniowie wybranych szkół wezmą udział w lekcji ekologii połączonej z lek-cją WF-u. Dowiedzą się, co kryje w sobie akumulator samochodowy i jak powinno się prawi-dłowo postępować, kiedy się już zużyje. Nie zabraknie też tego, co najmłodsi lubią najbardziej, czyli konkursów i zabaw sportowych. Wszystkie konkurencje oceni wyjątkowa trenerka Agnieszka Rylik, która nie tylko wraz z dziećmi będzie brała udział w aktywnościach fizycz-nych, ale też w przystępny sposób przekaże im wiedzę ekologiczną. Jako mama 9-letniej Marysi Agnieszka Rylik wie, jak ważna jest troska o środowisko naturalne, dlatego z wielką chęcią włącza się w ten ekologiczny projekt. Wielki finał akcji odbędzie się 27 listopada w Warszawie na Stadionie PGE Narodowy. Będzie to wyjątkowe wydarzenie dla dzieci i doro-słych, w którym oprócz ambasadorki wezmą również udział gwiazdy i dziennikarze, którym troska o środowisko nie jest obojętna.(Inf. prasowa)Dodaj swój komentarz

Imię (pseudonim):

Treść:

Komentarze (1)

Walenty

Data: 19 października 2019, 18:39 To że ja mogę sprzedać akumulator żaden pośrednik nie jest mi potrzebny.