Procedura rozwiązania umowy najmu nieruchomości. Co musisz wiedzieć?

Dodano: 15 maja 2024; Artykuł sponsorowany Rozwiązanie umowy najmu nieruchomości to proces wymagający uwagi zarówno najemcy, jak i wynajmującego. Aby przejść przez ten proces gładko i uniknąć potencjalnych sporów, ważne jest, aby zrozumieć procedurę rozwiązania umowy najmu nieruchomości.


News will be here

Wypowiedzenie umowy najmu przy umowie na czas określony

 

Umowa najmu nieruchomości może zostać na czas określony i nieokreślony. Rozwiązanie umowy najmu mieszkania zawartej na czas określony jest możliwe tylko, jeśli umowa najmu przewiduje taką opcję. W przypadku braku w umowie zapisów dotyczących terminu i warunków wypowiedzenia, najem kończy się automatycznie po upływie okresu, na który został zawarty. W sytuacjach nadzwyczajnych, takich jak poważne naruszenie warunków umowy przez jedną ze stron, możliwe jest rozwiązanie umowy w trybie natychmiastowym.

 

Aby wypowiedzieć umowę najmu na czas określony, należy:

- sporządzić pisemne wypowiedzenie, zawierające wszystkie istotne informacje, w tym datę wypowiedzenia i powód;

- dostarczyć wypowiedzenie drugiej stronie — najlepiej zrobić to za pośrednictwem poczty z potwierdzeniem odbioru lub innym sposobem gwarantującym dowód doręczenia;

- należy ustalić termin i sposób przekazania nieruchomości, a także sporządzić protokół zdawczo-odbiorczy.

 

Wypowiedzenie umowy najmu przy umowie na czas nieokreślony

 

Umowa najmu na czas nieokreślony jest najbardziej powszechnym rodzajem umów najmu. Jeżeli umowa zawiera klauzule dotyczące okoliczności i terminów wypowiedzenia, rozwiązanie takiej umowy nie stanowi problemu dla najemcy, ale nie dla wynajmującego. W sytuacji, gdy umowa nie zawiera takich zapisów, strony są zobowiązane do przestrzegania przepisów ustawy o ochronie praw lokatorów. Warto pamiętać, że strony mają swobodę w ustalaniu terminów wypowiedzenia, które mogą być zapisane w umowie.

 

Jeśli umowa najmu określa termin wypowiedzenia, najemca powinien postępować zgodnie z warunkami ustalonymi z wynajmującym.

 

W przypadku braku w umowie zapisów dotyczących wypowiedzenia, najemcę lokalu niemieszkalnego obowiązują ogólne przepisy kodeksu cywilnego, a konkretnie art. 688. Zgodnie z tym przepisem, jeśli czynsz jest płatny co miesiąc – co jest standardową praktyką przy najmie lokali usługowych – wypowiedzenie umowy najmu musi nastąpić co najmniej na trzy miesiące przed końcem miesiąca kalendarzowego.

 

Kiedy właściciel może wypowiedzieć umowę najmu?

 

Ciągłe zakłócanie spokoju, takie jak głośne imprezy, które uniemożliwiają innym mieszkańcom odpoczynek lub korzystanie z części wspólnych, może być podstawą do wypowiedzenia umowy najmu przez właściciela. Jeśli najemca nie płaci czynszu przez co najmniej trzy pełne miesiące, nawet po udzieleniu dodatkowego terminu na zapłatę, wynajmujący również może wypowiedzieć umowę. Ważne jest, aby wynajmujący poinformował najemcę na piśmie o zaległościach i dodatkowym terminie zapłaty. Wypowiedzeniem może skutkować użytkowanie lokalu w sposób niezgodny z umową najmu lub jego przeznaczeniem, szczególnie po upomnieniu przez wynajmującego.

 

Jeśli najemca wynajmie, podnajmie lub odda lokal w bezpłatne użytkowanie bez pisemnej zgody właściciela, ten może wypowiedzieć umowę najmu.

Każda umowa ma swoje specyficzne zapisy, dlatego należy dokładnie przeczytać dokument, by zrozumieć swoje prawa i obowiązki.